Home > Visie en missie

Onze missie is:

Veelzijdig onderwijs bieden, waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking ertoe leiden dat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het motto: “leren doe je met en van elkaar”.

Wij vinden het onze opdracht om de kinderen de kennis, vaardigheden en gedragingen aan te leren, die zij later in het vervolgonderwijs en de maatschappij kunnen gebruiken om een waardevol wereldburger te worden en te zijn.

Wij profileren ons als school dan ook als:

 • Een school met veel aandacht voor de primaire vakken zoals lezen, schrijven, rekenen, taal en wereldoriëntatie;
 • Een school met een vriendelijk, open en veilig klimaat met structuur en uitdaging.

Maar daarnaast zijn we ook:

 • een school met aandacht voor de zorg voor ieder kind;
 • een school met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • een school met aandacht voor techniek en cultuur.

 

 Onze visie is gebaseerd op 5 kernwaarden:

 • De Vlindertuin = persoonlijk en passend onderwijs
 • De Vlindertuin = leren van en met elkaar
 • De Vlindertuin = voor én met uw kind
 • De Vlindertuin = (veel) meer dan leren alleen
 • De Vlindertuin = ruimte voor ieder kind

Onze school is een openbare school. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen en men respect heeft voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

 • Rekening houden met elkaar, goed omgaan met verschillen en kwaliteiten.
 • Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en iedereen moet het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. Het accepteren van verschillen is hier een gevolg van.
 • Leren wordt beschouwd als een plezierige, vanzelfsprekende activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden.
 • Vaardigheden worden aangeleerd op sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens.
 • De school biedt leerlingen een doorgaande leerlijn aan, waarin rekening wordt gehouden met verschillen.
 • Zorg op maat voor alle leerlingen.
 • Eerlijkheid, openheid en vertrouwen zijn verweven in ons onderwijs.
 • Er wordt gewerkt aan beleefdheid en behulpzaamheid en aan leren incasseren.
 • Een goede samenwerking tussen stichtingsbestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat.
 • De samenwerking  op  onze  school  staat  in  het  teken  van  respect  voor  mensen,  dieren  en materialen.